Logo

         НАЧАЛО   |   ЗА НАС   |  ПРАКТИКА  |   УСЛУГИ   |   КАРИЕРИ   |   КОНТАКТИ
ПРАКТИКА
 
ГРАЖДАНСКО, ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО
- Правни консултации по гражданско-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
- Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
- Изготвяне на договори
- Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел
- Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ

ДАНЪЧНО ПРАВО
- Правни консултации по данъчно-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
- Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси
 
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
- Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
- Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
- Консултации и правно съдействие при осиновяване

ТРУДОВО ПРАВО
- Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
- Обезщетение вследствие на трудова злополука

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
- Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
- Споразумения за приключване на наказателни дела

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- Процесуално представителство пред държавни и общински органи
-Обжалване на наказателни постановления на различни органи
- Обжалване на административни актове
 
copyrigth © 2008-2009 Uzunov & Part. All rights reserved